خبر تاپ صفحه

کوه ” هوا ” در جنوب فارس و افزایش چشمگیر حیات وحش

کوه ” هوا ” در جنوب فارس و افزایش چشمگیر حیات وحش

ایجاد شرایط زیستی مناسب برای جمعیت کل و بز و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کوه ” هوا ” در جنوب فارس موجب افزایش چشمگیر گونه‌های زیستمند در این پهنه طبیعی شده است طوری که طی سرشماری روزهای گذشته یک هزار و ۵۰۳ گونه زیستمند در این پهنه سرشماری شده است.