خبر تاپ صفحه

تقویت تفکر انتقادی؛ یکی از شیوه‌های آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان است

تقویت تفکر انتقادی؛ یکی از شیوه‌های آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان است

مدرس ارتباطات اجتماعی گفت: یکی از شیوه‌های آموزش سواد رسانه ای به کودکان و نوجوانان توسط والدین ارتقای تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان و تشویق به کنجکاوی و پرسشگری موثر است. باید به آنها یاد دهیم که هر پدیده‌ای عاملی دارد و نیاز است تا آنها عوامل و علل را بشناسند.