خبر تاپ صفحه

بازداشت خودسرانه ممنوع است؛ تعیین شرایط قانونی بودن «بازداشت» و «اقامت اجباری» / بازداشت هر فردی باید در اسرع وقت به اطلاع خانواده او برسد / بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی

بازداشت خودسرانه ممنوع است؛ تعیین شرایط قانونی بودن «بازداشت» و «اقامت اجباری» / بازداشت هر فردی باید در اسرع وقت به اطلاع خانواده او برسد / بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی

رئیس قوه قضاییه سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد؛ این سند در ۳۷ ماده از «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» تا «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» را در برمی‌گیرد.