خبر تاپ صفحه

تعطیلی یک نانوایی متخلف در لامرد

تعطیلی یک نانوایی متخلف در لامرد

یک نانوایی از سوی بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان به دلیل رعایت نکردن پروتکل ها و موازین بهداشتی و بی توجهی به هشدار کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد.