خبر تاپ صفحه

آیا موکلان فارس می‌توانند حداقل یک کرسی از هیأت رئیسه را کسب کنند؟

آیا موکلان فارس می‌توانند حداقل یک کرسی از هیأت رئیسه را کسب کنند؟

به رغم صحبت های نمایندگان فارس در مجلس مبنی بر اتحاد و انسجام اما موکلان مردم فارس نتوانستند در سال نخست مجلس یازدهم حتی یک کرسی از هیأت رئیسه را کسب کنند به طوری که این مهم سبب شد تا نمایندگان استان برای سال دوم شانس خود را با معرفی یک کاندیدا از استان برای ورود به هیأت رئیسه مجلس محک بزنند.