فیلم/ خطای بازیکن روی داور!

بسکتبالیست خشمگین از رای داور، به جای خالی کردن عقده خود روی بازیکن حریف، این بار روی داور خطا کرد و از زمین اخراج شد.

بسکتبالیست خشمگین از رای داور، به جای خالی کردن عقده خود روی بازیکن حریف، این بار روی داور خطا کرد و از زمین اخراج شد.