جشنواره، برای شهرستانها ادامه حیات در تئاتر تلقی می شود

گفتگوی صمیمانه کارگردان و بازیگر یک نمایش؛ امین بهروزی و سجاد افشاریان، از جشنواره تئاتر فجر می گویند./ سجاد افشاریان: روزی که متن «روزهای بی باران» را خواندم، دلم خواست در این کار حضور داشته باشم./ مهم ترین ویژگی این نمایش یک جسارت ویژه در کارگردانی آن است.

گفتگوی صمیمانه کارگردان و بازیگر یک نمایش؛ امین بهروزی و سجاد افشاریان، از جشنواره تئاتر فجر می گویند./ سجاد افشاریان: روزی که متن «روزهای بی باران» را خواندم، دلم خواست در این کار حضور داشته باشم./ مهم ترین ویژگی این نمایش یک جسارت ویژه در کارگردانی آن است.